Varför ska man köpa biobränsle och briketter för uppvärmning?

Idag baseras vårt energisystem till största delen på energikällor som inte är långsiktigt hållbara, t.ex. olja och kärnkraft. Problemet är dels att dessa inte kommer att räcka särskilt länge men framförallt en negativ miljöpåverkan - växthuseffekt, försurning, risk för strålskador, radioaktivt nedfall etc.

En omställning till biobränsle, i balans med nyproduktion, är ett hållbart långsiktigt alternativ. Biobränslen i form av briketter är ett av de mest ekonomiska alternativen för uppvärmning. Dessutom är det en förnybar produkt ur det naturliga kretsloppet som inte har någon negativ påverkan på miljön varken idag eller på längre sikt. Enligt Naturvårdsverket är trädbränsle det bästa bränslet i landet ur miljösynpunkt!

Ingen påverkan på det naturliga kretsloppet

Den koldioxid och det svavel som orsakar växthuseffekt och försurning av sjöar kommer från döda fossila bränslen som gas, kol och olja. Biobränslen däremot tillför inte något nettotillskott av koldioxid, svavel och tungmetaller.

När ett träd växer tar det upp koldioxid (CO2) ur luften och binder kolet i veden. Vid förbränning frigörs inte mer koldioxid till miljön än vad trädet tagit upp under sin livstid. Dessutom är träaska alkalisk, och när den återförs till skogen motverkas faktiskt försurning.

Kompakt produkt med högt energiinnehåll

Råmaterialet pressas samman under högt tryck (1500 bar/cm2, motsvarande 66 ton på tryckytan!). Ligninet träets eget lim gör att materialet håller ihop och formar briketter med 7,5 cm diameter. Detta innebär att vi minskar volymen på råvaran ca sex gånger och energiinnehållet ökas från ca 0,47 till 2,83 MWh/m. Detta medför att vi får en lätthanterlig produkt med starkt reducerade lager- och transportkostnader.

Naturliga, inhemska råvaror

Råvaran till våra briketter är till 100% naturlig och består av torrt kutterspån, spån och söndermalt snickeriavfall. Cirka 25% kommer direkt från hyvleriet och husfabriken på vårt eget industriområde. Av stor vikt är att biobränslet kommer från inhemska råvaror vilket gör oss mindre beroende av import samtidigt som det skapar arbetstillfällen.

God tillgång på råvara

Enligt Skogsvårdstyrelsen tar vi idag ut ca 83 milj. skogskubikmeter (m³sk). Detta kan ökas med minst 20% då vi idag har en tillväxt på 100 milj. m³sk.

Sedan 1920-talet har virkesförrådet i Sverige ökat med drygt 50%.

Totalt virkesförråde i Sverige

Källa: Riksskogstaxeringen, SLUGötene Träindustri AB · Kraftgatan 5/Box 17 · 533 21 Götene · Tel 0511-34 53 50 · Fax 0511-34 53 10 · info@gotenetra.se